Наверх

Пресс-релизы

Newsletter archive

NATO Communications and Information Agency (NCIA) vypisuje nov? tendr

11-02-2013 NCIA vyhl?sila ?mysl (NOI - Notification of Intent) vyhl?sit mezin?rodn? v?b?rov? ??zen? na po??zen? „Consultancy Framework for Modernisation and Rationalisation of NATO Technology Infrastructure“.

Kontrakt bude 3let? s mo?nost? prodlou?en? o jeden rok (dvakr?t). P?edpokl?dan? objem kontraktu je p?ibli?n? 2 miliony EUR za prvn? rok. V?b?rov? ??zen? bude provedeno metodou BOA + a vyhodnocen? podle Best Value. Vyhodnocen? Best Value bude m?t krit?ria v prvn? ?rovni Price (50 %) a Technical (50 %). V?t?z tendru bude vylou?en z mo?nosti pod?let se na vlastn? realizaci medernizace IT infrastruktury v NATO. V?b?rov? ??zen? bude vyhl??eno b?hem ?nora 2013 a nab?dky bude mo?n? pod?vat do dubna 2013. Smlouva s v?t?zem by m?la b?t podepsan? v ?ervnu 2013.

NOI v anglick?m jazyce naleznete ke sta?en? zde. Agentura NCIA spole?n? s dal??mi mezin?rodn?mi organizacemi a agenturami podporovala v?stavu FSEC 2012.